8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (3)

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.04.2017 do 04.05.2017 MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 OGŁASZA ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.04.2017 do 04.05.2017

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH

Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

(dla wszystkich województw poza mazowieckim)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15 na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00– 071 Warszawa

Sposób składania wniosków

Drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego.

Koperta lub paczka zawierająca kompletny wniosek musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:

– Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wraz z wskazaniem Głównego Typu Projektu

– numer naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17,

– pełna nazwa Wnioskodawcy,

– adres Wnioskodawcy,

– tytuł projektu,

– województwo.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a) Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),

b) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,

c) Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

d) Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,

e) Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,

f) Organizacje pozarządowe,

g) Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych),

h) Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;

2) Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;

3) Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;

4) Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;

5) Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;

6) Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);

7) Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);

8) Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

500 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 162 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 288 KB)

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (DOCX 110 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie:

– dla państwowych jednostek budżetowych (PDF 312 KB)

– dla pozostałych beneficjentów (PDF 358 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu (DOCX 162 KB)

Pytania i odpowiedzi

Należy zgłaszać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego drogą pisemną (na adres siedziby Ministerstwa) lub mailową na adres poiis@mkidn.gov.pl