8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy (2)

8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.02.2017 do 03.03.2017 Przedmiotem naboru są projekty powiatowych urzędów pracy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukują..

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.02.2017 do 03.03.2017

Przedmiotem naboru są projekty powiatowych urzędów pracy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.Celem interwencji jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r.ż. znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności osób powyżej 50 r.ż., osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do typów operacji w ramach Osi priorytetowej 8.Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie projektów PUP współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.08.01.00-IP.01-04-002/16, stanowi wezwanie w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 217 z późn. zm.) do składania wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia bez pracy poprzez wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb, w tym pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wysokiej jakości instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, czy zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków powiatowych urzędów pracy jest prowadzony w oparciu o kryteria szczegółowe wyboru projektów przyjęte uchwałą nr 44/1733/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2016 r. i zatwierdzone uchwałą nr 116/2016 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2016 r. oraz ogólne kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego zatwierdzone uchwałą nr 1/2017 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 7 lutego 2017 r.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 8.1 RPO WK-P wynosi: 53 322 070,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki uruchomienia naboru wniosków powiatowych urzędów pracy dostępne są na stronie WUP w Toruniu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Pobierz: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Nie dotyczy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń

Punkt kontaktowy
tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84
e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl
Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych PUP
tel. (56) 669 39 68 lub (56) 669 39 70 lub (56) 669 39 69
e-mail: wup@wup.torun.pl

Linki

Pobierz: Informacja o naborze wniosków dla Działania 8.1. RPO WK-P
Pobierz: Wzór wniosku o dofinansowanie (.xslx)
Pobierz: Załączniki do dokumentacji (.zip)