8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy (4)

8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy (4)

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.03.2019 do 02.04.2019 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy. Nabór nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-345/19 Informacje o naborze ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.03.2019 do 02.04.2019

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy.

Nabór nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-345/19

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie określono

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) udostępnionego na stronie: https://generator-efs.dwup.pl oraz https://generator-efs.dolnyslask.pl

Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS rozpocznie się dnia 22.03.2019 r. o godz. 00:01 i zakończy się dnia 02.04.2019 r. o godz. 15.30.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA EFS RPDS (decyduje data zegara systemowego SOWA EFS RPDS).

Dodatkowe informacje można uzyskać w DWUP – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54,50-541 Wrocław, tel. 71 39 74 260

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu Województwa Dolnośląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

8.1.A.instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):
identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
8.1.B.instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy,bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.
8.1.C.instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże,
wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,
granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.
8.1.D.instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej:
wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,
wsparcie mobilności geograficznej dla osób u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy.
8.1.E.instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
niwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Opisane w informacji o naborze

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na realizację projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2019 r. w ramach Działania 8.1 RPO WD wynosi 52 629 776,00 PLN, w tym 7 894 466,00 PLN – wkład krajowy (zgodnie z podziałem środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2019 r. na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020).

Wysokość kwoty dofinansowania projektu w poszczególnych PUP powinna być zgodnaz kwotą limitu określoną w decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejnr DF.I.4021.34.2.2018.MG/AŁ z dnia 24 października 2018 r.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Informacja o naborze
Załączniki do informacji o naborze

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do informacji o naborze

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do informacji o naborze

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Opisane w informacji o naborze

Pytania i odpowiedzi

Opisane w informacji o naborze

Linki

Informacja o naborze na stronie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy