8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (4)

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (4)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.03.2017 do 30.06.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.03.2017 do 30.06.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Ryn.

Numer naboru RPWM.08.01.00-IZ.00-28-008/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy:
Poniedziałek–piątek 8:00–15:00

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

Uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodne z poniższym zakresem, tj.:

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

  • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);
  • budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny (PDF 502 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 311 659,41 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 502 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 296 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 816 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w & 14 Regulaminu naboru i oceny (PDF 502 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
89 512-54-82
89 512-54-83
89 512-54-85
89 512-54-86

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,
e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620-09-13
55 620-09-14
55 620-09-16

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734-11-09
87 734-11-10
87 610-07-77

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

Lub

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl
Tel. 89 521 96 47

Linki

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Strona Instytucji Ogłaszającej Konkurs z informacją o naborze