8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001-20 (Urania)

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001-20 (Urania)

AKTUALNY data naboru wniosków od 15.09.2020 do 30.09.2020 Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie” Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-..

AKTUALNY data naboru wniosków od 15.09.2020 do 30.09.2020

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie”

Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001-20 (Urania)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00–16:00
Wtorek–piątek 7:30–15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 16:00.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie naboru – decyduje data nadania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną. Wnioskodawcą w naborze jest Gmina Olsztyn.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsięwzięcie strategiczne polegające naprzebudowie i rozbudowie hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie, zawarte w Miejskim Programie Rewitalizacji Olsztyna, zgodnie z poniższym zakresem wsparcia.

Przedsięwzięcie obejmujące zagospodarowanie zdegradowanego obszaru miejskiego w celu przywrócenia lub nadania mu nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

  1. przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejącego obiektu oraz rozbudowa i przebudowa obiektu w przypadku projektów strategicznych, wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  2. zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości, np. place, skwery, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);
  3. budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

131 548 764,69 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu naboru.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

lub e-mail: bpeir@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 72

89 521 96 18

89 521 96 71

89 521 96 73

89 521 96 46

89 521 93 88

89 521 96 76

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020