8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy miejskiej Lubawy

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy miejskiej Lubawy

AKTUALNY data naboru wniosków od 23.02.2017 do 31.03.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy miejskiej Lubawy. Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowsk..

AKTUALNY data naboru wniosków od 23.02.2017 do 31.03.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy miejskiej Lubawy.

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek–piątek: 8:00–15:00

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek".

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

  1. Uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodne z poniższym zakresem, tj.:
  • Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

 przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);

 zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);

 budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny (PDF 495 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 817 162,90 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 495 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 296 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 757 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w & 14 Regulaminu naboru i oceny (PDF 495 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85, 89 512 54 86
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

Lub

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl
Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl
Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl
Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl
Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl
Karolina Horla k.horla@umwwm.pl
Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl
Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl
Tel. 89 521 96 47
89 521 96 72
89 521 96 44
89 521 96 46
89 521 96 48

Linki

Strona naboru z pełną dokumentacją naborową

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych