8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Pasym

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Pasym

AKTUALNY data naboru wniosków od 23.02.2017 do 31.03.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Pasym. Numer naboru RPWM.08.01.00-IZ.00-28-006/17 Informacja opub..

AKTUALNY data naboru wniosków od 23.02.2017 do 31.03.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Pasym.

Numer naboru RPWM.08.01.00-IZ.00-28-006/17

Informacja opublikowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn
I piętro, pok. 101
Godziny pracy:
Poniedziałek-piątek: 8:00-15:00

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek” .

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

  1. Uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodne z poniższym zakresem, tj.:
  • Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);

zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);

budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowychoraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny (PDF 387 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 736 007,63 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 387 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 276 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 669 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu naboru i oceny (PDF 387 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85, 89 512 54 86

Lub

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 72, 89 521 96 44, 89 521 96 46, 89 521 96 47, 89 521 96 48

Linki

Strona naboru z pełną dokumentacją

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020