8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Konkurs dedykowany OSI – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych

8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Konkurs dedykowany OSI – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 21.04.2017 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-092/17 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 21.04.2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza

konkurs nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-092/17

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,

Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3

Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji –

obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017

Miejsce składania wniosków

sekretariat (I piętro pok. 105) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Sposób składania wniosków

– w wersji elektronicznej

(od 31.03.2017 r. – godz. 7:00 do 21.04.2017 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)oraz

– w wersji papierowej

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 21 kwietnia 2017 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

– gminy (gminne jednostki budżetowe), w tym w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów,

– osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów,

– żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) poprzez:

  1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.
  2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą.
  3. Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi przez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria ogólne (PDF 910 KB)

Szczegółowe kryteria wyboru (PDF 898 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 582 300 PLN ze środków Unii Europejskiej.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny w Instrukcji wypełniania wniosków (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 680 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie ryczałt (PDF 712 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 4 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 346 KB)

Pytania i odpowiedzi

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną infoEFS@sejmik.kielce.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020