8.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy (3)

8.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.12.2016 do 06.02.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/16 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie” Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób..

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.12.2016 do 06.02.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/16 w ramach:

Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”

Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,

90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49, (budynek B, parter, pok. 0.12)

Sposób składania wniosków

Wnioski w formie papierowej można składać osobiście na kancelarię WUP w Łodzi,

90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49, (budynek B, parter, pok. 0.12) lub

za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego na adres WUP w Łodzi.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie PUP z województwa łódzkiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia: a) pośrednictwo pracy,

b) poradnictwo zawodowe,

c) identyfikacja potrzeb poprzez indywidualne plany działania.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego:

a) staże,

b) prace interwencyjne,

c) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

4. Instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu rozwój samozatrudnienia:

a) środki w formie dotacji bezzwrotnej na podjęcie działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej.

W ramach projektów PUP mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie, z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zamieszczone zostały w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

44 451 618,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 121 KB) wraz z załącznikami:

1. Podział środków w ramach Działania VIII.1 RPO WŁ na 2017 r.; (XLS 266 KB)

2. Wzór Karty Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020; (DOC 211 KB)

3. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; (XLSX 107 KB)

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; (DOC 266 KB)

5. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. (ZIP 335 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek wypełniany jest za pomocą Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych

Wzór umowy o dofinansowanie

5. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. (ZIP 335 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Pytania i odpowiedzi

Często zadawane pytania na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Linki

www.rpo.wup.lodz.pl