8.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy (5)

8.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.09.2018 do 28.09.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/18 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie” Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej os..

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.09.2018 do 28.09.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/18 w ramach:

Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”

Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na obowiązującym formularzu (wzór – załącznik nr 3 do Regulaminu naboru), za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na obowiązującym formularzu (wzór – załącznik nr 3 do Regulaminu naboru), za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl.

Informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii technicznych działania generatora wniosków udzielane są drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: tel. (42) 638 91 80, e-mail: generator@wup.lodz.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie PUP z województwa łódzkiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego naboru to:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia:

a) pośrednictwo pracy,

b) poradnictwo zawodowe,

c) identyfikacja potrzeb poprzez indywidualne plany działania.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego:

a) staże,

b) prace interwencyjne,

c) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

4. Instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu rozwój samozatrudnienia:

a) środki w formie dotacji bezzwrotnej na podjęcie działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej.W ramach projektów PUP mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie, z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie naboru (DOCX 127 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów PUP w roku 2019 i 2020 wynosi łącznie 93 673 955,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na lata 2019-2020 (DOCX 127 KB)

Załącznik nr 1 – Podział środków w ramach Działania VIII.1 RPO WŁ na 2019 r. i 2020 r. (XLSX 58 KB);

Załącznik nr 2 – Wzór Karty Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (DOC 208 KB);

Załącznik nr 3 – Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (PDF 651 KB);

Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (DOC 1 MB).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 3 – Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (PDF 651 KB);

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi zamieszczane są w zakładce Często zadawane pytania na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl