8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (1)

8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.08.2017 do 20.09.2017 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.02-IZ.00-26-151/17 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.08.2017 do 20.09.2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.02-IZ.00-26-151/17

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Poddziałanie 8.2.2Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2018

Miejsce składania wniosków

Sekretariat (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 30 sierpnia 2017 r. do dnia 20 września 2017 r.:

w wersji elektronicznej (od 30.08.2017 r. – godz. 7:00 do 20.09.2017 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ) oraz

– w wersji papierowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00)w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 20 września 2017 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

– jednostki samorządu terytorialnego,

– podmioty lecznicze, wykonujące na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych (posiadające kontrakt z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub umowę z ministrem właściwym ds. zdrowia),

– jednostki organizacyjne służby medycyny pracy,

– podmioty ekonomii społecznej w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji:

Realizacja Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie specyficznych dla województwa świętokrzyskiego jednostek chorobowych/grup chorób (tj. wykraczających poza pięć głównych grup chorób stanowiących istotny problem zdrowotny na poziomie całego kraju wskazanych w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) – Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria ogólne (PDF 618 KB)

Kryteria szczegółowe (PDF 695 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 2 442 288 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny w Instrukcji wypełniania wniosku (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 782 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie ryczałt (PDF 814 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 4 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 343 KB)

Pytania i odpowiedzi

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Dodatkowo informacji udziela:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020