8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (1)

8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.01.2017 do 17.02.2017 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17i zaprasza Państw..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.01.2017 do 17.02.2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce. (I piętro pok. 105)

Sposób składania wniosków

w wersji elektronicznej (od 30.01.2017 r. – godz. 7:00 do 17.02.2017 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (LSI)

w wersji papierowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

– jednostki samorządu terytorialnego,

– podmioty lecznicze, wykonujące na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych (posiadające kontrakt z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub umowę z ministrem właściwym ds. zdrowia),

– jednostki organizacyjne służby medycyny pracy,

– podmioty ekonomii społecznej w tym organizacje pozarządowe.

UWAGA – Świadczenia opieki zdrowotnej muszą być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Wymagane jest posiadanie umowy z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (w momencie składania wniosku) w ramach Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (lub innego adekwatnego krajowego programu profilaktycznego realizowanego w następstwie ww. programu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji w ramach naboru:

I. Wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w zakresie poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego, w tym koncentrujące się na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne poprzez:

1. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne w rozdziale III regulaminu konkursu na stronie 61

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 348 045 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 8.2.3 (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w instrukcji wypełniania wniosku (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie ryczałt (PDF 1 MB)

Wzór decyzji o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Pozostałe dokumenty:

Kryteria ogólne (PDF 689 KB)

Kryteria ZIT (PDF 788 KB)

Wzór karty oceny formalnej (DOC 154 KB)

Wzór karty merytorycznej cz A (DOCX 96 KB)

Wzór_karty_merytorycznej cz B (DOCX 113 KB)

Taryfikator_cen_rynkowych (PDF 405 KB)

Wzór_umowy_o_partnerstwie (DOCX 114 KB)

Warunki_realizacji_przedsięwzieć_rak_szyjki_macicy (PDF 950 KB)

Strategia_ZIT (PDF 13 MB)

Analiza_zgłaszalnosci_na_obszarze_KOF (XLSX 11 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin_procedury_odwoławczej (PDF 346 KB)

Pytania i odpowiedzi

Kontakt:

  • Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do15:00, tel. 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną infoEFS@sejmik.kielce.pl
  • Instytucja Pośrednicząca ZIT – Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, w godzinach od 8:00 do15:00, tel. 41 36 76 707 oraz drogą elektroniczną na adresy: grzegorz.wach@um.kielce.pl, karolina.bialek@um.kielce.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020