8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT

8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.08.2016 do 05.09.2016 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16i zaprasza Państw..

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.08.2016 do 05.09.2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

koniec listopada 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,Sekretariat Naboru Wniosków (I piętro – pok. 105),ul. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWŚ 2014 – 2020 (zwanego dalej LSI).

– w wersji elektronicznej(od 16.08.2016 r. – godz. 7:00 do 05.09.2016 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (LSI)

oraz

– w wersji papierowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00)w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 5 września 2016 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).UWAGA – Świadczenia opieki zdrowotnej muszą być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Wnioskodawca lub Partner projektu jest zobowiązany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie lub w związku z zakresem objętym wsparciem. Wymagane jest posiadanie umowy z dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego NFZ (w momencie składania wniosku) w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi i/lub Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:

I. Wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w zakresie poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego, w tym koncentrujące się na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne poprzez:

1. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi.

2. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy.

Kryteria wyboru projektów

Ogólne kryteria wyboru projektów (PDF 995 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 3 913 409 PLN Alokacja na typ 1 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi wynosi – 1 565 364 PLN. Alokacja na typ 2 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy wynosi – 2 348 045 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami (ZIP 21 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w instrukcji wypełniania wniosku (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Minimalny wzór umowy o dofinansowanie (PDF 889 KB)

Minimalny wzór Decyzji o dofinansowanie (PDF 876 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie – ryczałt (PDF 845 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 345 KB)

Pytania i odpowiedzi

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do15:00, tel. 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną infoEFS@sejmik.kielce.pl

Instytucja Pośrednicząca ZIT – Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, w godzinach od 8:00 do15:00, tel. 41 36 76 707 oraz drogą elektroniczną na adresy: grzegorz.wach@um.kielce.pl, karolina.bialek@um.kielce.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020