8.2 Uczenie się przez całe życie (1)

8.2 Uczenie się przez całe życie (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.12.2018 do 31.01.2019 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 26.11.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18. Ogłoszenie zostało opublikow..

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.12.2018 do 31.01.2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 26.11.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.12.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 31.01.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.
Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować szkolenia podnoszące kompetencje językowe lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE + 5% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem (EFS+BP): 42 278 910,00 PLN
1. w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną dofinansowanie wynosi: 36 984 793,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 34 930 082,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:2 054 711,00 PLN
2. w ramach kwoty przeznaczonej dla projektów realizowanych w ramach LGD dofinansowanie wynosi: 5 294 117,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 5 000 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 294 117,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dla Działania 8.2 (PDF 676 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 553 KB) stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 846 KB) stanowi załącznik nr 8.3 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adresy e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
  • Telefonu: 61 626 61 92;
    lub bezpośrednio:
  • w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.