8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia / 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia (1)

8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia / 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.10.2018 do 12.11.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia" Poddziałania VIII.2.1 „Wsparci..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.10.2018 do 12.11.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18w ramach:

Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie"

Działania VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia"

Poddziałania VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia"

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób, którym udzielane jest wsparcie:

a) instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia:

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • identyfikacja potrzeb,

b) instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

c) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego:

  • staże,
  • praktyki zawodowe,
  • subsydiowane zatrudnienie,
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 129 313,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami (DOCX 189 KB)

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 548 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX 1 MB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej (DOCX 76 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny negocjacji (DOCX 42 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (DOCX 81 KB)

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (DOCX 103 KB)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 15 MB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) (DOCX 15 MB)

Załącznik nr 9 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 61 KB)

Załącznik nr 10 – Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOCX 38 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 548 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 15 MB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) (DOCX 15 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi zamieszczane są w zakładce Często zadawane pytania na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl