8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia / 8.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź (1)

8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia / 8.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź (1)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia" Poddziałania VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej...

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia" Poddziałania VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej…