8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia / 8.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź

8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia / 8.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 15.03.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie” Działanie VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia” Poddziałanie VIII.2.2 „Wsparci..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 15.03.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”

Działanie VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia”

Poddziałanie VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

  • osobiście lub przez posłańca w Punkcie Informacyjnym:

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź Pokój 1.03, 1.04, I piętro, budynek B

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów należy składać w formie papierowej (jeden egzemplarz) oraz formie elektronicznej (w formacie xls lub xlsx na płycie CD lub DVD) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Miasto Łódź
  • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób, którym udzielane jest wsparcie:

a) instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia:

i. pośrednictwo pracy,

ii. poradnictwo zawodowe,

iii. identyfikacja potrzeb,

b) instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

c) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego:

i. staże,

ii. praktyki zawodowe,

iii. subsydiowane zatrudnienie,

iv. wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyborów projektu zamieszczone zostały w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 644 850,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 169 KB) wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (XLS 1 MB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (DOC 860 KB)

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową. (DOCX 59 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż wynikające z procesu negocjacji oraz potwierdzającym tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową. (DOCX 57 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. (DOC 136 KB)

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. (DOC 318 KB)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o partnerstwie (DOCX 133 KB)

Załącznik nr 8 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych. (DOCX 75 KB)

Załącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (DOCX 247 KB)

Załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe). (DOCX 228 KB)

Załącznik nr 11 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ. (DOC 166 KB)

Załącznik nr 12 – Wzór stanowiska negocjacyjnego. (DOCX 69 KB)

Załącznik nr 13 – Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk (PDF 402 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi zamieszczane są w zakładce Często zadawanych pytaniach na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Linki

www.rpo.wup.lodz.pl