8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy (3)

8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.09.2018 do 28.09.2018 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego..

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.09.2018 do 28.09.2018

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020Oś priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Nr konkursu: RPDS.08.02.00-IP.02-02-315/18

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS RPDS), który jest dostępny poprzez stronę: https://generator-efs.dwup.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie w systemie SOWA EFS RPDS w terminie od godz. 00:01 dnia 20.09.2018 r. do godz. 15:30 dnia 28.09.2018 r.IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt. 7c ustawy. Oświadczenia zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Wnioskodawców / Beneficjentów zamieszczone są na stronie: http://generator-efs.dwup.pl w zakładce „Pomoc”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

– organizacje pracodawców;

– osoby prowadzące działalność gospodarczą;

– przedsiębiorcy;

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne jst;

– samorządy gospodarcze i zawodowe;

– organizacje pozarządowe;

– szkoły lub placówki oświatowe;

– uczelnie wyższe;

– wspólnoty samorządowe.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy naboru wniosków składanych w ramach następujących typów projektów:

8.2.A.

instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):

– identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,

– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

8.2.B.

instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

– nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),

– nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy,

8.2.C.

instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

– nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże,

– wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,

– granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

8.2.D.

instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej:

– wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,

– wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy.

8.2.E.

instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

– niwelowanie barier, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kategorią interwencji dla konkursu jest kategoria interwencji 102, która dotyczy dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załączniki do regulaminu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i budżet państwa) wynosi:

– 95% w przypadku podmiotów niepublicznych (85% – środki europejskie,10% -budżet państwa),

– 85% w przypadku jednostek publicznych (środki europejskie).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 6 427 630 EUR (27 492 902 PLN).Alokacja podana w ogłoszeniu została przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 30 lipca 2018 r. (1 euro = 4,2773 PLN). Mając na uwadze fakt, iż alokacja w ramach Programu określona jest w Euro, Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów wyrażonej w PLN w wyniku zmiany kursu walutowego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załącznik_nr_1_Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_SOWA

Załącznik nr_2_wzór umowy standardowej

Załącznik_nr_3_wzór umowy ryczałt

Załącznik_nr_4_wzór porozumienia pjb

Załącznik_nr_5_wzór decyzji standardowej

Załącznik_nr_6_wzór decyzji ryczałt

Załącznik_nr_7_Minimalny standard usług i katalog stawek

Załącznik_nr_8 _Zestawienie wskaźników

Załącznik_nr_9_efektywność zatrudnieniowa i zawodowa cz. A

Załącznik_nr_9_efektywność zatrudnieniowa i zawodowa cz. B

Załącznik_nr_10_Oświadczenie dot. udzielania zamówień

Załącznik_nr_11_Oświadczenie dot. przestrzegania norm prawnych

Załącznik_nr_12_Oświadczenie o łącznej wartości projektów realizowanych równolegle

Załącznik_nr_13_Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

Załącznik_nr_14_Kryteria wyboru projektów_8.2. A-E

Załącznik_nr_15_Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji

Załącznik_nr_16_Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do regulaminu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy:Procedurę odwoławczą reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane telefonicznie – pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376lubna adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl.

Linki

Strona IOK z ogłoszeniem o naborze