8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie / 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (1)

8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie / 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.04.2017 do 21.04.2017 Instytucja Pośrednicząca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.04.2017 do 21.04.2017

Instytucja Pośrednicząca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, a także należy przesłać w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia):agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe,instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:
1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy:

a) działania związane z identyfikacją potrzeb osób biernych zawodowo ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań,
b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego świadczone na rzecz osób biernych zawodowo,
c) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy:
a) działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych).
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
a) działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk zawodowych,
b) działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.
4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:
a) wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałami Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 19 985 320,00 zł, w tym 17 881 602,10 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 2 103 717,90 zł pochodzi z budżetu państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Pobierz: Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Pobierz: Wzór umowy o dofinansowanie

Pobierz: Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:
Punkt Informacji i Promocji
tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84
e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl,
Oddział ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO
tel. (56) 669 39 59 lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 58
lub (56) 669 39 57 lub (56) 669 39 55
e-mail: wup@wup.torun.pl.

Linki

Pobierz: Ogłoszenie o konkursie
Pobierz: Regulamin Konkursu
Pobierz: Załączniki do Regulaminu Konkursu