8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie / 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie / 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.06.2016 do 04.07.2016 Instytucja Pośrednicząca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.06.2016 do 04.07.2016

Instytucja Pośrednicząca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2016

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 dostępnym na stronie https://www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć wniosek w formie papierowej. Oznacza to złożenie 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami albo przesłanie 1 egzemplarza wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego. Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, VII piętro, pokój nr 2, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) – decyduje data nadania.
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia):

 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje dialogu społecznego,
 • instytucje partnerstwa lokalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy:

 • działania związane z identyfikacją potrzeb osób biernych zawodowo ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań,
 • działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz osób biernych zawodowo.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy:

 • działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych).

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 • działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk zawodowych,
 • działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.

4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:

 • wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego stanowiącego minimum 5,00% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 23 791 014,31 zł., w tym 21 286 697,01 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 2 504 317,30 zł. pochodzi z budżetu państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projketu (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:

 • Punkt Informacji i Promocji
  tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84
  e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl
 • Oddział ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO
  tel. (56) 669 39 59 lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 57 lub (56) 669 39 55
  e-mail: wup@wup.torun.pl

Linki

Załączniki do regulaminu konkursu

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Przejdź na stronę ogłoszenia