8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT

8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2016 do 30.01.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowni..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2016 do 30.01.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie przygotowany za pomocą LSI 2014 (https://lsi.slaskie.pl) należy przesłać w formacie .pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) z wykorzystaniem:

a) SEKAP (https://www.sekap.pl)

lub

b) ePUAP (http://www.epuap.gov.pl).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej);

2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone zostały w Regulaminie konkursu nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 616 591,20 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach