8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy (konkurs ogólny, CKZiU)

8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy (konkurs ogólny, CKZiU)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.03.2018 do 18.05.2018 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 27.02.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/18. Ogłoszenie zostało opublikow..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.03.2018 do 18.05.2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 27.02.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/18. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+)na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29.03.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 18.05.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować w szczególności następujące działania:
1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców,
b) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia,
c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,
d) inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów,
e) doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym (stanowi wyłącznie jeden z elementów projektu).
2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).
3. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1 lub 2).
4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU poprzez:
a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie;
b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;
c) podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b).
W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych (Leszno, Konin).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 5% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem (EFS + BP): 80 391 798,00 PLN
1. w tym w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną wsparcie finansowe EFS i BP: 78 901 258,83 PLN
– wsparcie finansowe EFS: 74 517 855,56 PLN
– krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 4 383 403,27 PLN
2. w tym w ramach kwoty przeznaczonej na OSI wsparcie finansowe EFS i BP: 1 490 539,17 PLN
– wsparcie finansowe EFS: 1 407 731,44 PLN
– krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 82 807,73 PLN

– w tym dla projektów realizowanych w ramach:
Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI (EFS i BP): 879 225,44 PLN
wsparcie finansowe EFS: 830 379,58 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:48 845,86 PLN
Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP): 611 313,73 PLN
wsparcie finansowe EFS: 577 351,86 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:33 961,87 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.3.1. (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 542 KB) stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB) stanowi załącznik nr 8.3 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:
Poczty elektronicznej na adresy e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
Telefonu: 61 626 61 92;
lub bezpośrednio:w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.