8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy / 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (206/17)

8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy / 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (206/17)

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.11.2017 do 08.01.2018 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 8.3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-206/17 (4 ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.11.2017 do 08.01.2018

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 8.3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-206/17 (4 typ: Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu – Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020 „Regionalny program przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020”).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018

Miejsce składania wniosków

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/,

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Projektodawca lub Partner prowadzi działalność w obszarze świadczenia usług zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.

Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach poszczególnych puli środków na obszary terytorialne wyodrębnione w Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów:

  • 4 typ: Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020 „Regionalny program przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020”).

W ramach przedmiotowego konkursu dokonano podziału województwa na 4 subregiony: północny, centralny, południowy, zachodni. Na każdy z wyżej wymienionych subregionów przeznaczono osobną pulę środków na dofinansowanie projektów.

W ramach każdej puli środków na obszary terytorialne wyodrębnione w Regulaminie konkursu, zostanie wybrany wyłącznie jeden projekt.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Instytucja Ogłaszająca Konkurs dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 112/168/V/2017 z dnia 23 stycznia 2017r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL (DOC 5 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

88% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w tym 85% wsparcie finansowe EFS.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 812 267,81 EURO, co stanowi 20 751 461,26 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm). Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

0 32 77 40 172
0 32 77 40 193
0 32 77 40 194
0 32 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.