8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis (1)

8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 28.06.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór w ramach Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis. Ogłoszenie opublikowane przez Urząd M..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 28.06.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór w ramach Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis.

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380
Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00–16:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły i związki wyznaniowe
  • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

  • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);;
  • budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 526 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 423 261,62 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 526 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie (PDF 297 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 820 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu (PDF 526 KB).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00 wtorek–piątek 7:30–15:30
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów:
89 512 54 86
89 512 54 85
89 512 54 83
89 512 54 82

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Biuro Regionalne w Elblągu ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00 wtorek–piątek 7:30–15:30
e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Biuro Regionalne w Ełku ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00 wtorek–piątek 7:30–15:30
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

lub

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl
Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl
Karolina Horla k.horla@umwwm.pl
Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl
Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl
Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl
Anna Warcaba a.warcaba@warmia.mazury.pl
Beata Chorążewicz b.chorazewicz@warmia.mazury.pl
Marta Andrysiak m.andrysiak@warmia.mazury.pl
Marta Muzińska m.muzinska@warmia.mazury.pl
Marlena Bróździak m.brozdziak@warmia.mazury.pl
Monika Loch m.loch@warmia.mazury.pl
Seweryn Żaworonek s.zaworonek@warmia.mazury.pl
Telefony:
89 52 19 672
89 52 19 646
89 52 19 618
89 52 19 647
89 52 19 671
89 52 19 673
89 52 19 667
89 52 19 368
89 52 19 388
89 52 19 676
89 52 19 371

Linki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową