8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (1)

8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.04.2017 do 09.05.2017 Nabór wniosków na projekty na rzecz tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy poprzez udzielenie bezzwrotnych dotacji. Konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17 Ogłoszenie zostało opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.04.2017 do 09.05.2017

Nabór wniosków na projekty na rzecz tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy poprzez udzielenie bezzwrotnych dotacji.

Konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 – styczeń 2018

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu:
w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA EFS RPDS
oraz
w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA EFS RPDS i opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku.
Wniosek w formie papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu:
osobiście do Punktu Informacyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, pokój nr 100 I piętro,
lub
za pośrednictwem kuriera na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
lub
za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.) na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław.
Zgodnie z art. 57 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska S.A.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty: fundacje,
organizacje pracodawców,
osoby prowadzące działalność gospodarczą,
przedsiębiorcy,
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jst,
samorządy gospodarcze i zawodowe,
stowarzyszenia i organizacje społeczne,
szkoły lub placówki oświatowe,
uczelnie wyższe,
wspólnoty samorządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na typ projektów 8.3.A., tj. bezzwrotne dotacje obejmujące:
– doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
– przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
– wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% – bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są dofinansowane w 100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

31 350 724 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu konkursu natomiast wzór decyzji o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu (zastosowanie danego wzoru umowy/decyzji uzależnione jest od rodzaju podmiotu oraz od sposobu rozliczania wydatków w projekcie).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane telefonicznie – pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376
lub
na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl.
Odpowiedzi te są dodatkowo zamieszczane na stronie www.rpo.dwup.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.
Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane tutaj

Linki

Serwis internetowy IOK