8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 / 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej (3)

8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 / 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.12.2020 do 29.01.2021 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad d..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.12.2020 do 29.01.2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2021r.

Miejsce składania wniosków

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie internetowej IOK oraz serwisie RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się – gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczenia opieki nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Przewiduje się następujące typy operacji:

Typ operacji nr 1 – Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

Typ operacji nr 2 – Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.

Typy operacji mogą być łączone z zastrzeżeniem, że typ operacji nr 2 może jedynie stanowić wsparcie uzupełniające dla typu operacji nr 1.Zaproponowane typy operacji zostały zaprojektowane w sposób zapewniający szerokie spektrum pomocy, zarówno w organizowaniu, funkcjonowaniu jak i finansowaniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Zakłada się wykorzystanie wybranych typów operacji przewidzianych w ustawie z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparcie realizowane będzie na zasadach określonych w niniejszej ustawie. W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna (typ operacji nr 1) możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

  • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.[1];
  • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki)[2];
  • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
  • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem[3];
  • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci[4];
  • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;
  • przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego;
  • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Ww. wydatki mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna[5] do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki.

Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 (2 typ operacji), dostępne dla osób, o których mowa w podrozdziale 5.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy obejmuje opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, do zapłaty których rodzic jest zobowiązany.[1]W przypadku dziennego opiekuna – możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna..[2] jw.[3] Wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.[4] jw.[5] Za wyjątkiem działań wykluczonych dla tej formy opieki.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu. (RAR 24 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,5250 PLN z dnia 29 października 2020 r. wynosi 6 787 500,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami (RAR 24 MB) (RAR 13 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (RAR 11 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu (RAR 24 MB)

Pytania i odpowiedzi

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne klientów oraz pracowników Punktu Informacyjnego EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie od 4.11.2020 r. do odwołania Punkt Informacyjny EFS wstrzymuje bezpośrednią obsługę klientów.

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs, w formie konsultacji elektronicznych oraz telefonicznych.

Zapytania należy kierować: drogą e-mailową na adresy: wup@wup.mazowsze.pl, punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl, telefonicznie pod numer tel.: (022) 578 44 84,pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Punkt Informacyjny EFS, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa lub faks na numer: 22 578 44 63.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu klienta, konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu spotkania z pracownikiem merytorycznym drogą elektroniczną.

Obsługa klientów odbywa się z zachowaniem obowiązujących w siedzibach urzędu zasad i wytycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dezynfekcja, maseczka i zapewnienie odpowiedniej odległości).

Informacje udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju prosimy o śledzenie na bieżąco informacji na:
profil na FB ‘Aktywni na Mazowszu’
strona główna WUP w Warszawie, zakładka aktualności https://wupwarszawa.praca.gov.pl/ podstrona RPO WM WUP w Warszawie, zakładka wiadomości https://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/

Linki

Strona internetowa IOK: www.wupwarszawa.praca.gov.pl, www.omw.um.warszawa.pl