8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (2)

8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.10.2016 do 31.10.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotó..

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.10.2016 do 31.10.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c,

45-315 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej;
  • papierowej.

UWAGA! Wykonany przez Wnioskodawcę w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line (generator wniosków posiada taką funkcjonalność) do IOK. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dwóch papierowych wersji wysłanego uprzednio on-line wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 4 (DOC 866 KB) do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

Uwaga:

W ramach konkursu planowany jest wybór jednego Beneficjenta świadczącego kompleksowy pakiet usługi wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) dla obszaru środkowego województwa opolskiego, obejmującego powiaty: opolski, grodzki – miasto Opole, nyski, prudnicki.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie:

1) Wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, poprzez zastosowanie następujących instrumentów:

a) wsparcie szkoleniowe i doradztwo służące:

i. podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne itp.,

ii. dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,

b) bezzwrotne wsparcie finansowe na:

i. utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej,

ii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących, przedsiębiorstwach społecznych, w tym przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej,

iii. przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne pod warunkiem utworzenia nowego/nowych miejsc pracy,

c) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego obejmujące wsparcie finansowe połączone z działaniami, o których mowa w lit. a) ppkt. i oraz ii, świadczonymi w formie zindywidualizowanych usług.

2) Świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zgodnie z KPRES (Działanie III.3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych), w tym w zakresie:

a) usług animacji lokalnej,

b) usług rozwoju ekonomii społecznej

c) usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

3) Wsparcia, w tym w szczególności reintegracja zawodowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

4) Podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników przedsiębiorstw społecznych.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach konkursu zostaną ocenione przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach RPO WO 2014-2020, które stanowią załącznik nr 12 (DOCX 155 KB) i załącznik 12a (DOC 286 KB) do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wynosi łącznie 3 587 200,00 zł, w tym: • 3 209 600,00 zł pochodzące z EFS oraz • 377 600,00 zł pochodzące z Budżetu Państwa. Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 184 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 278 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – koszty rzeczywiste (DOC 469 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie – kwoty ryczałtowe (DOC 418 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji o której mowa w art. 39 ust. 1, t.j. do IOK – IP RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

– Zakładki często zadawane pytanie na stronie: www.rpo.opolskie.pl
– Poczty elektronicznej: punktefs@wup.opole.pl
– Faksu: 77 44 16 599
– Telefonu: 77 44 16 754
– Bezpośrednio w siedzibie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Punkt Informacyjny o EFS
Pokój nr 14
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole

Linki