8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (3)

8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.06.2017 do 19.06.2017 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 12 maja 2017 r. III nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowyc..

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.06.2017 do 19.06.2017

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 12 maja 2017 r. III nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 rok

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c,

45-315 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
  • papierowej.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS) znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu (DOC 1 MB).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn. ).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie: 1) Wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, poprzez zastosowanie m.in. następujących instrumentów : a) wsparcie szkoleniowe i doradztwo służące: i. podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne itp. , ii. dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, b) bezzwrotne wsparcie finansowe na: i. utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej, ii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej; iii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. c) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego obejmujące wsparcie finansowe oraz/lub działania, o których mowa w lit. a) ppkt. i oraz ii, świadczonymi w formie zindywidualizowanych usług. 2) Wsparcia ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez: a) uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego) lub b) przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w pkt 1 b) i c)). 3) Wsparcia ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez: a) uruchomienie działalności gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego) lub b) przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w pkt 1 b) i c)). 4) Świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zgodnie z KPRES (Działanie III.3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych), w tym w zakresie: a) usług animacji lokalnej, b) usług rozwoju ekonomii społecznej, c) usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych. 5) Wsparcie, w tym w szczególności reintegracja zawodowa, dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. 6) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników przedsiębiorstw społecznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej znajdują się w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu (DOCX 157 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres EFS projekty będą dofinansowane zgodnie z niżej wskazaną proporcją: 95% – w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%, a w przypadku części budżetu projektu na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej – 100% (w tym udział budżetu państwa na poziomie 15%, a środków UE 85%)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wynosi łącznie 8 308 553,28 PLN, w tym: dla obszaru 1: powiaty opolski, grodzki-miasto Opole – 3 686 556,77 zł dla obszaru 2: powiaty nyski, prudnicki – 4 621 996,51 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 559 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu konkursu, IP Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

  • E – maila: punktefs@wup.opole.pl
  • Faksu: +48 77 44 16 599
  • Telefonu: +48 77 44 16 754, + 48 77 44 17 472, + 48 77 44 17 474
  • Bezpośrednio w siedzibie: w Punkcie Informacyjnym o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14.

Linki

www.rpo.opolskie.pl

www.rpo.wup.opole.pl

https://pw.opolskie.pl