8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (5)

8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.03.2019 do 05.04.2019 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza II nabór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionaln..

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.03.2019 do 05.04.2019

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza II nabór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów integracji społecznej.

W terminie od 25.03.2019 r. do 05.04.2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinansowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków – znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 937).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2019

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c,

45-315 Opole

Sposób składania wniosków

Procedura pozakonkursowa jest udostępniona w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej oraz
  • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 25.03-05.04.2019 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IP, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru/ oceny wniosków/ złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/ złożenia korekty zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na:

  • stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
  • stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – serwis Instytucji Pośredniczącej
  • portalu Funduszy Europejskich

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (PDF 2 MB).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Koordynowanie polityki w obszarze ekonomii społecznej na poziomie regionalnym w zakresie[1]:

a) tworzenia regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie,

b) tworzenia lub dofinansowania wspólnych przedsięwzięć regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry),

c) tworzenia regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym,

e) budowania powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji, udział we wspólnych konkursach i wydarzeniach z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, szkół, w tym szkół wyższych i instytutów naukowych) w celu nawiązania stałej współpracy,

f) organizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspierania sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym,

g) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju usług społecznych (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej,

h) wspierania realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpracy z OWES w tym zakresie,

i) wyznaczania kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacji regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej,

j) zapewnienia funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES i organizowanie jego prac,

k) reprezentowania interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenia ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa,

l) ewaluacji działań OWES,

m) weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

[1] Uszczegółowienie wsparcia zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego nastąpi na poziomie pisma wzywającego beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 516 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” – 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wynosi łącznie:

  • 2 447 490,00 zł, w tym:
  • 2 447 490,00 zł pochodzące z EFS

Decyzja o dofinansowaniu projektu zostanie podjęta z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Pozakonkursowa procedura wyboru projektu (PDF 688 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 4 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektów środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym z uwagi na zastosowanie takiego trybu jego wyboru nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, iż projektodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Linki

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

Głogowska 25c

45-315 Opole