8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT (2)

8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.07.2019 do 31.07.2019 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie” Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości” Poddz..

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.07.2019 do 31.07.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 w ramach:

Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”

Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”

Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT”

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad/grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w ramach Poddziałania VIII.3.3 w niniejszym konkursie mogą być: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej;

Wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa na samozatrudnienie czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach niniejszego konkursu wynosi 23 050,00 zł.

  • finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie pomostowe może być przyznane wyłącznie w kwocie netto. wsparcie szkoleniowo-doradcze:

a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 212 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 97,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 704 433 PLN.

Wymagana minimalna wartość projektu zgodnie z zapisami SzOOP RPO WŁ 2014-2020 wynosi 500 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 212 KB)wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 (DOCX 257 KB)– Formularz wniosku o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 2 (DOCX 1 MB) – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 3 (DOCX 72 KB)– Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 4 (DOCX 144 KB)– Wzór Karty oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT.

Załącznik nr 5 (DOCX 85 KB)– Standard udzielania wsparcia.

  • załącznik nr 1 (ZIP 346 KB) do załącznika nr 5 Standard udzielania wsparcia

Załącznik nr 6 (DOCX 42 KB)– Wzór karty oceny negocjacji.

Załącznik nr 7 (DOCX 81 KB) – Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.

Załącznik nr 8 (DOCX 431 KB) –Wymagania dotyczące cen rynkowych.

Załącznik nr 9 (DOCX 387 KB)– Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 10 (DOCX 38 KB)– Wzór stanowiska negocjacyjnego

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 (DOCX 257 KB) – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 9 (DOCX 387 KB) – Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie www.rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Strona internetowa Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl