8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź (1)

8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź (1)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości" Poddziałania VIII.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto...

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości" Poddziałania VIII.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto…