8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź

8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 15.03.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/17 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie” Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości” Poddziałania VIII.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości w fo..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 15.03.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”

Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”

Poddziałania VIII.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017

Miejsce składania wniosków

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

  • osobiście lub przez posłańca w Punkcie Informacyjnym:

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź Pokój 1.03, 1.04, I piętro, budynek B

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów należy składać w formie papierowej (jeden egzemplarz) oraz formie elektronicznej (w formacie xls lub xlsx, na płycie CD lub DVD) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Miasto Łódź
  • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej.

2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

3. wsparcie szkoleniowo-doradcze:

a ) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu,

c) doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zamieszczone zostały w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 504 650,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/17

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową.

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż wynikające z procesu negocjacji oraz potwierdzającym tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową.

Załącznik nr 5 – Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.

Załącznik nr 7 – Wzór umowy partnerskiej.

Załącznik nr 8 – Standard udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź.

Załącznik nr 9 –Wymagania dotyczące cen rynkowych w projektach realizowanych w ramach Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź.

Załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 11 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ.

Załącznik nr 12 –Wzór stanowiska negocjacyjnego

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi publikowane są w zakładce Często zadawane pytania na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Linki

www.rpo.wup.lodz.pl