8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (1)

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.08.2016 do 23.09.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (WUP) ogłasza nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa..

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.08.2016 do 23.09.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (WUP) ogłasza nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do godz. 23:59 oraz
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP – osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP) mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wsparcie dla usług mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym poprzez:
a) tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspomaganym, w tym miejsc krótkookresowego pobytu,
b) sfinansowanie form pomocy w postaci mieszkania o charakterze wspomaganym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria określone zostały w pkt. 4 Regulaminu konkursu. (PDF 1012 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1012 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu (ZIP 3 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 603 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (DOCX 211 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (DOCX 177 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.6 Regulaminu konkursu. (PDF 1012 KB)

Pytania i odpowiedzi

wup@wup-rzeszow.pl

Wydział Integracji Społecznej EFS tel.: 17 850-92-50, 17 864-19-54, 17 850-92-20, 17 850-92-55

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2016 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. (DOCX 138 KB)

Linki

Ogłoszenia o naborze na stronie Instytucji Zarządzającej