8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (19)

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (19)

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.09.2020 do 09.10.2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.09.2020 do 09.10.2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20
Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna
Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w:
1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59
2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP – osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez:
a) wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym ośrodków wsparcia np.: dziennych domów pomocy, klubów samopomocy,
b) wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych,
c) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób starszych, dowożenie posiłków),
d) wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.
2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej, m.in. poprzez:
a) tworzenie krótkookresowych miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych (wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) albo sfinansowanie usługi opiekuńczej,
b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne do sprawowania wysokiej, jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,
c) finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w celu aktywizacji społecznej osób,
d) kształcenie, w tym szkolenia, praktyki i wymiana doświadczeń dla opiekunów nieformalnych, potrzebnych do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
e) finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej.
3. Tworzenie miejsc opieki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria określone zostały w pkt. 4 regulaminu konkursu. (PDF 2 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 500 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 704 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 234 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.6 regulaminu konkursu. (PDF 2 MB)

Pytania i odpowiedzi

wup@wup-rzeszow.pl
Wydział Integracji Społecznej EFS
tel.: 17 743 28 21, 17 85 09 221

Linki

https://www.rpo.podkarpackie.pl