8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego / 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy)

8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego / 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy)

AKTUALNY data naboru wniosków od 20.07.2016 do 03.08.2016 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DW EFS) wzywa w trybie pozakonkursowym Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do złożenia wniosku o dof..

AKTUALNY data naboru wniosków od 20.07.2016 do 03.08.2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DW EFS) wzywa w trybie pozakonkursowym Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, nr wezwania RPSW.08.03.05-IZ.00-26-049/16 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2016

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce (I piętro – pok. 105).

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WŚ 2014 – 2020 poprzez Lokalny System Informatyczny w terminie od dnia 20 lipca 2016 r. (od godziny 7.30) do dnia 3 sierpnia 2016 r. (do godziny 15:00) wraz z dwoma egzemplarzami wersji papierowej w Sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku w ramach projektu pozakonkursowego uprawniony jest Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WŚ 2014 – 2020 (zwanego dalej LSI).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji w ramach naboru:

  • rozwój wysokiej jakości szkolnictwa ponadpodstawowego (w tym szkół/placówek specjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) na rzecz budowania kompetencji kluczowych uczniów (w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, ICT, j. obcych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej), w tym postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy; realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej szkół ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, oraz języków obcych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria ogólne (PDF 502 KB)
Kryteria szczegółowe DW EFS (PDF 369 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

967 500,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (DOCX 88 KB)

Wzór karty oceny formalnej (DOCX 76 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Pozostałe dokumenty:

Instrukcja WND (PDF 3 MB)
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – Oś 8 (PDF 475 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Kontakt:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25 – 007 Kielce w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 34 98 930 lub 34 98 93 oraz drogą elektroniczną:

katarzyna.kobierska@sejmik.kielce.pl
teresa.wisniewska@sejmik.kielce.pl
anna.lapanowska@sejmik.kielce.pl
anna.dudek@sejmik.kielce.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WŚ 2014-2020