8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego / 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (1)

8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego / 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.09.2020 do 30.09.2020 Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION), wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubusk..

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.09.2020 do 30.09.2020

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION), wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (zwanym dalej Programem), Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, dla Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, dla Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik/listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Poddziałania 8.4.1 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku. Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. ü poniedziałek: od 8:00 do 16:00ü wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30 w:Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra(pokój nr 59) lub w sekretariacie:Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej (LSI 2020) do dnia 30 września 2020 roku. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020 listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,ü przesyłką kurierską, osobiście, przez posłańca.W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.Podstawową formą komunikacji pomiędzy Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Nabór jest forma pisemna.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku w ramach ww. naboru są Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” z siedzibą w Zielonej Górze oraz Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez: a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, a także stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy; b) uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia; c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów; d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ), centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZ i CKZiU poprzez: a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do utworzenia CKZ, CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży/zawodu; b) wsparcie realizacji zadań przez CKZ, CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZ, CKZiU dla określonych branż/zawodów. III. Rozwój doradztwa zawodowego, poprzez: a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego; b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery; c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego. Kategoria interwencji: 118 – Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu wybranego w trybie pozakonkursowym zgodne z aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS, UCHWAŁA NR 163/KM RPO-L2020/2020 KOMITETUMONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 13sierpnia2020 r. http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy Kryterium nr 1Projekt spełnia wymagania finansowe w zakresie wysokości dofinansowania wskazane w Wezwaniu do złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu.Kryterium nr 2Wsparcie skierowane jest do publicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, a także nauczycieli, uczniów i słuchaczy tych szkół oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, osób korzystających z pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, a także instytucji z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół. Kryterium nr 3Posiadanie diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów/ słuchaczy szkół zawodowych, dostosowującej ścieżkę kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Wnioski z diagnozy muszą stanowić element Wniosku o dofinansowanie.Kryterium nr 4Posiadanie diagnozy indywidualnych potrzeb w zakresie kompetencji nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w celu rozwoju/doskonalenia ścieżki zawodowej; przy czym diagnoza ta powinna wynikać z planu rozwojowego szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz zapotrzebowania rynku pracy. Wnioski z diagnozy muszą stanowić element Wniosku o dofinansowanie.Kryterium nr 5Posiadanie diagnozy indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych. Diagnoza powinna uwzględnić rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół, uzasadnienie przeznaczenia środków na zakup wyposażenia jak również odniesienie do posiadanego przez szkołę wyposażenia. Kryterium nr 6Projekt realizowany jest w partnerstwie z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni oraz inni interesariusze zidentyfikowani w diagnozie).Kryterium nr 7Beneficjent gwarantuje wysoką jakość staży uczniowskich poprzez monitorowanie, ewaluację i kontrolowanie jakości staży, jak również kontrolę potencjału przedsiębiorcy i spełnienie warunków jakościowych stanowisk, na które przyjmowani będą uczniowie/ słuchacze. Kryterium nr 8Beneficjent gwarantuje, że w pierwszej kolejności w wyborze pracodawców/ przedsiębiorców przyjmujących na staż uczniowski uczniów/ słuchaczy, wybierze podmioty, które zdeklarują się do wniesienia 5% wkładu w organizację i przeprowadzenie stażu. Kryterium nr 9Beneficjent zapewni preferencje dla kierowania na staże uczniowskie w pierwszej kolejności uczniów/ słuchaczy, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców.Kryterium nr 10Działania w projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe.Kryterium nr 11Beneficjent gwarantuje, że CKZ, CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZ, CKZiU będą wspierane w pierwszej kolejności w branżach/zawodach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej, w branżach/zawodach, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w branżach/ zawodach szybkiego wzrostu lub w tzw. Inteligentnych specjalizacjach.Kryterium nr 12Inwestycje infrastrukturalne będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.3 albo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach cross-financingu.Kryterium nr 13Beneficjent zapewnia, że okres trwania projektu nie będzie dłuższy niż do 30.06.2023.Kryterium nr 14Beneficjent zapewni preferencję dla realizacji w pierwszej kolejności studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów nowowprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, zawodów wprowadzonych w efekcie kształcenia zawodowego lub nowoutworzonych kierunków kształcenia lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli.Kryterium nr 15Beneficjent gwarantuje promowanie w pierwszej kolejności działań na rzecz kształcenia w miejscu pracy bądź realizacji programów stażowych, umożliwiających nabywanie nowych kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku. Działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni zawodowych/warsztatów stażowych jest dopuszczalne w przypadku gdy nie będzie możliwe zorganizowanie kształcenia w miejscu pracy lub programów stażowych.Kryterium nr 16Przygotowany dokument Diagnoza stanu szkolnictwa zawodowego zostanie poddany ocenie i będzie stanowił załącznik do Wniosku o dofinansowanie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:ü środków UE – 85%,ü środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 90,00%.ü Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta wynosi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wnioskuo dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące lub wytyczne horyzontalne stanowią inaczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

kwoty

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wezwanie (PDF 195 KB)

Załączniki (ZIP 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór_wniosku (PDF 294 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór_decyzji (PDF 385 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W związku z tym, że warunki formalne w odniesieniu do wniosku o dofinansowanie projektu nie są kryteriami wyboru projektu, Wnioskodawca w przypadku pozostawienia jego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO-L2020 bez rozpatrzenia, nie przysługuje protest w rozumieniu rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:ü e-mail: info@rpo.lubuskie.plü telefoniczny: – Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym-Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat: 68 45 65 314 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim: · e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa) telefoniczny:- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454; – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, – 380, -378, -377.