8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego / 8.4.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (1)

8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego / 8.4.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 13.01.2017 do 26.01.2017 Nabór wniosków na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pok..

PLANOWANY data naboru wniosków od 13.01.2017 do 26.01.2017

Nabór wniosków na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej, Wydział Zarządzania ZIT AJ, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec – wrzesień 2017

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu:
– w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA EFS RPDS
oraz
– w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA EFS RPDS i opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku.
Wniosek w formie papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu:
● osobiście do Punktu Informacyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, pokój nr 100 I piętro,
lub
● za pośrednictwem kuriera na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30;
lub
● za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.) na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7:30 do 15:30.
Zgodnie z art. 57 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska S.A.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty wyszczególnione w SZOOP RPO WD:
osoby prowadzące działalność gospodarczą,
przedsiębiorcy,
organizacje pracodawców,
stowarzyszenia,
związki zawodowe,
jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządowe jednostki organizacyjne,
spółdzielnie,
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
fundacje,
wspólnoty mieszkaniowe,
placówki systemu oświaty,
inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu ogłoszony jest nabór na typ projektów 8.4.A, tj.: aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki w tym:
– tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowotworzonych formach opieki przewidzianych ustawą;
– dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;- sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani;
– sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna;
– aktywizację zawodową opiekunów dzieci do lat 3 (realizowana wyłącznie jako element projektu z zakresu sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani).
Elementem uzupełniającym projekt z zakresu sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani może być aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3, którzy w momencie przystępowania do projektu pozostają bez zatrudnienia. W ramach aktywizacji zawodowej możliwa jest realizacja poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz kursów zawodowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z dnia 6 maja 2015 r., z późniejszymi zmianami. Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 307 527

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu
Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie stanowią załączniki nr 2, 3 oraz 4 do Regulaminu konkursu (zastosowanie danego wzoru umowy uzależnione jest od rodzaju podmiotu realizującego projekt oraz od sposobu rozliczania wydatków w projekcie).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane:
a) do DWUP
telefonicznie – pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376
lub
na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl;
b) do ZIT AJ (w zakresie oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT AJ)
telefonicznie – pod nr tel.: 75 75 46 249 oraz 75 75 46 286
lub
na adres poczty elektronicznej: zitaj@jeleniagora.pl .
Odpowiedzi te są dodatkowo zamieszczane na stronie www.rpo.dwup.pl oraz www.zitaj.jeleniagora.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dwup.pl oraz www.zitaj.jeleniagora.pl.

Linki

www.rpo.dwup.pl

www.rpo.dolnyslask.pl