8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (5)

8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (5)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-035/19Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020Oś Priorytetowa VIII – Integracja SpołecznaDziałanie 8.4 -...

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-035/19Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020Oś Priorytetowa VIII – Integracja SpołecznaDziałanie 8.4 -…