8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego (1)

8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.05.2018 do 01.02.2019 Konkurs został podzielony na rundy: RUNDA I: od 15.05.2018 r. do 29.06.2018 r. RUNDA II: od 17.12.2018 r. do 01.02.2019 r. Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom realizującym przedsięwzięcia strategiczne z..

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.05.2018 do 01.02.2019

Konkurs został podzielony na rundy:

RUNDA I: od 15.05.2018 r. do 29.06.2018 r.

RUNDA II: od 17.12.2018 r. do 01.02.2019 r.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom realizującym przedsięwzięcia strategiczne zdefiniowane w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż przyjętym uchwałą nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku[1] pn.:

1. „Pomorskie Szlaki Kajakowe" – zakres przedsięwzięcia został uszczegółowiony uchwałą nr 1246/193/16 ZWP z dnia 1 grudnia 2016 roku (ze zm.),

2. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" – zakres przedsięwzięcia został uszczegółowiony uchwałą nr 1247/193/16 ZWP z dnia 1 grudnia 2016 roku (ze zm.),

3. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" – zakres przedsięwzięcia został uszczegółowiony uchwałą nr 1248/193/16 ZWP z dnia 1 grudnia 2016 roku (ze zm.),

które nie otrzymały wsparcia w ramach konkursu nr RPPM.08.04.00-IZ.00-22-001/16.

[1] Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą nr 1123/185 /16 ZWP z dnia 3 listopada 2016 roku. Tekst przedmiotowego RPS dostępny jest na stronie http://strategia2020.pomorskie.eu/rps-pomorska-podroz.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I runda konkursu powinna zostać rozstrzygnięta w październiku 2018 roku. II runda konkursu powinna zostać rozstrzygnięta w czerwcu 2019 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

– dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

– w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 8.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

3) organizacji pozarządowych,

4) instytucji kultury,

5) instytucji edukacyjnych,

6) szkół wyższych,

7) przedsiębiorców (w tym organizatorów turystycznych, gospodarstw agroturystycznych),

8) ROT/LOT,

9) parków narodowych,

10) PGL Lasy Państwowe,

11) klubów sportowych.

12) Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej[1],

13) urzędów morskich,

14) operatorów elektrowni wodnych.

[1] W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566) za następcę prawnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej uznaje się Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 8.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1) budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in. porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej, przenoski),

2) budowę, przebudowę i rozbudowę liniowej publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służącej rozwojowi całorocznych, specyficznych form turystyki w oparciu o jednolite standardy identyfikujące dziedzictwo regionu (m.in.: trasy rowerowe, szlaki wodne, konne, piesze wraz z oznakowaniem).

W ramach ww. typów projektów możliwa jest również realizacja inwestycji związanych z budową, przebudową i rozbudową publicznej infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych) oraz zagospodarowania ich bezpośredniego otoczenia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi (jeśli dotyczy)

A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym (jeśli dotyczy)

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Analiza ryzyka

A.4. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (obligatoryjne):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

Kryteria strategiczne I stopnia (fakultatywne):

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Podejście oddolne

C.2. Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań turysty

C.3. Lokalizacja

C.4. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. W przypadku objęcia projektu pomocą publicznąpoziom dofinansowania powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 8.4. w SzOOP RPO WP.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IOK przeznacza na dofinansowanie projektów w konkursie łączną kwotę 75 272 207,00 PLN w następującym podziale:

RUNDA I – 52 690 545 PLN, co stanowi 70 % łącznej alokacji

RUNDA II – 22 581 662 PLN, co stanowi 30 % łącznej alokacji

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 12 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa.

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

• etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

• etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  • Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

w sprawach dotyczących naboru dla Działania 8.4. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

– Joanna Schumertl, tel. (58) 326 81 50, e-mail: j.schumertl@pomorskie.eu,

– Natalia Błażowska, tel. (58) 326 81 74, e-mail: n.blazowska@pomorskie.eu,

– Kinga Dziewiątkowska-Seroka, tel. (58) 326 81 72, e-mail: k.dziewiatkowska@pomorskie.eu.

w sprawach dotyczących potwierdzenia zgodności z przedsięwzięciem strategicznym informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

o w zakresie przedsięwzięcia: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”:

– Michał Bieliński, tel. (58) 326 83 60, e-mail: m.bielinski@pomorskie.eu,

o w zakresie przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe” oraz „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”:

– Rafał Wasil, tel. (58) 326 81 77, e-mail: r.wasil@pomorskie.eu,

– Krystyna Wichowska, tel.(58) 326 83 47, e-mail: k.wichowska@pomorskie.eu.

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

– Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

Linki

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/naabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-8-4-wsparcie-atrakcyjnosci-walorow-dziedzictwa-przyrodniczego-rpo-wp-2014-2020