8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (1)

8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.10.2016 do 18.11.2016 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 27 ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-064/16 i zaprasza Państwa do skła..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.10.2016 do 18.11.2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 27 ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-064/16 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25 – 007 Kielce w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

– w wersji elektronicznej (od dnia 31.10.2016 r. (od godziny 7.00) do dnia 18 listopada 2016 r. (do godziny 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WŚ 2014 – 2020 (LSI)

oraz

– w wersji papierowej (od poniedziałku do piątkuw godzinach od 8:00 do 15:00) w sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 18 listopada 2016 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

-szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,

-placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,

-ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące,

-szkoły policealne różnego typu i ich organy prowadzące,

-pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,

-jednostki samorządu terytorialnego,

-osoby prawne,

-partnerzy społeczno – gospodarczy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawcy dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

2. Realizacja dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

3. Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym, szczególnie z pracodawcami/ przedsiębiorcami.

4. Realizacja kompleksowych programów doradztwa zawodowego (oparta na współpracy różnych instytucji).

5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. wykorzystanie TIK).

7. Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i/lub słuchaczy szkół/placówek kształcenia zawodowego.

8. Doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów i osób dorosłych, a także działania w zakresie poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i informacji zawodowej poprzez:

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 689 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin 8.5.1. (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania i wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 876 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie – ryczałt (PDF 834 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 5 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 348 KB)

Pytania i odpowiedzi

Najczęśćiej zadawane pytania (PDF 202 KB)

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25 – 007 Kielce w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną: infoEFS@sejmik.kielce.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

– Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).

– Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).

– Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Link do konkursu na stronie RPOWŚ