8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy)

8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.08.2016 do 20.07.2016 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DW EFS) wzywa w trybie pozakonkursowym Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do złożenia wniosku o do..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.08.2016 do 20.07.2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DW EFS) wzywa w trybie pozakonkursowym Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, nr wezwania RPSW.08.05.02-IZ.00-26-050/16 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2016

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce (I piętro – pok. 105).

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WŚ 2014 – 2020 poprzez Lokalny System Informatyczny w terminie od dnia 20 lipca 2016 r. (od godziny 7.30) do dnia 3 sierpnia 2016 r. (do godziny 15:00) wraz z dwoma egzemplarzami wersji papierowej w Sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku w ramach projektu pozakonkursowego uprawniony jest Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WŚ 2014 – 2020 (zwanego dalej LSI).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji w ramach naboru:

realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji życiowej/rodzinnej w zakresie przedmiotów zawodowych, ICT oraz języków obcych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria ogólne (PDF 502 KB)

Kryteria szczegółowe (PDF 370 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

967 500,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (DOCX 87 KB)

Wzór karty oceny formalnej (DOCX 76 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Pozostałe dokumenty:

Instrukcja WND (PDF 3 MB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – Oś 8 (PDF 473 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Kontakt:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25 – 007 Kielce w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 34 98 930 lub 34 98 93 oraz drogą elektroniczną:

katarzyna.kobierska@sejmik.kielce.pl
teresa.wisniewska@sejmik.kielce.pl
anna.lapanowska@sejmik.kielce.pl
anna.dudek@sejmik.kielce.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WŚ 2014-2020