8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych RPSW.08.05.03-IZ.00-26-191/18

8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych RPSW.08.05.03-IZ.00-26-191/18

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2018 do 15.06.2018 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-191/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2018 do 15.06.2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza konkurs nr: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-191/18

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Poddziałanie 8.5.3

Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2018

Miejsce składania wniosków

Sekretariat (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 30 maja 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.:

– w wersji elektronicznej (od 30.05.2018 r. – godz. 7:00 do 15.06.2018 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)

oraz

– w wersji papierowej (w dni robocze od 30.05.2018 r. – godz. 7:30 do 15.06.2018 r. – godz. 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 15 czerwca 2018 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na koniec sierpnia 2018 r

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

– pracodawcy/ przedsiębiorcy/ uczelnie,

– placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące,

– partnerzy społeczno-gospodarczy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

Wspieranie podnoszenia, zmiany lub nabywania nowych umiejętności, kwalifikacji oraz kompetencji osób dorosłych poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej w zakresie:

a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie),

b) kursów umiejętności zawodowych (zakończonych zaliczeniem zgodnie z prawodawstwem krajowym, dotyczącym kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych),

c) kursów/szkoleń, które prowadzą do nabycia konkretnych umiejętności.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne w Regulaminie (PDF 1 MB) konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 87% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 2% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 8 700 000,00 PLN ze środków Unii Europejskiej.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny w Instrukcji (PDF 3 MB) wypełnienia wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 865 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie – ryczałt (PDF 830 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 7 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 421 KB)

Pytania i odpowiedzi

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Dodatkowo informacji udziela:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020