8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie / 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (1)

8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie / 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 13.04.2017 do 31.12.2020 Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Działania 8.5 R..

PLANOWANY data naboru wniosków od 13.04.2017 do 31.12.2020

Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć wniosek w formie papierowej. Oznacza to złożenie 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z dwoma egzemplarzami załączników albo przesłanie 1 egzemplarza wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, parter, pokój nr 102, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca(dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Szczegółowe zapisy dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie projektu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Należy jednak mieć na uwadze, że Wnioskodawca lub partner musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement, obejmujących w szczególności:

 1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia,
 2. Poradnictwo psychologiczne,
 3. Pośrednictwo pracy,
 4. Szkolenia, kursy,
 5. Studia podyplomowe,
 6. Staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
 7. Subsydiowane zatrudnienie,
 8. Dodatek relokacyjny,
 9. Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałami Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 9 500 000,00 zł, w tym 8 500 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1 000 000,00 zł pochodzi z budżetu państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link: Regulamin konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Link : zał. 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

Link: zał. 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (kwoty ryczałtowe)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:

Punkt Informacji i Promocji
tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84
e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl,

Oddział ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO
tel. (56) 669 39 59 lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 58 lub (56) 669 39 57 lub (56) 669 39 55
e-mail: wup@wup.torun.pl.

Linki

Link: Ogłoszenie o konkursie

Link: Regulamin Konkursu

Link: Załączniki do Regulaminu Konkursu