8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie / 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie / 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 31.12.2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 31.12.2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, parter, pokój nr 102, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć wniosek w formie papierowej. Oznacza to złożenie dwóch egzemplarzy wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z dwoma egzemplarzami załączników albo przesłanie jednego egzemplarza wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano na Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement w szczególności: 1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia, 2. Poradnictwo psychologiczne, 3. Pośrednictwo pracy, 4. Szkolenia, kursy, 5. Studia podyplomowe, 6. Staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, 7. Subsydiowane zatrudnienie, 8. Dodatek relokacyjny, 9. Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planuj gospodarczej, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo w postaci finansowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria opisane zostały w części IV. PROCEDURA I KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

14 630 894,12 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki do Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale VI Regulaminu konkursu.