8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym (1)

8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 19.04.2017 Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie p..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 19.04.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, dla Typu projektu A: wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania pomiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach oraz B: tworzenie warunków dla rozwoju opieki na dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Plac Na Stawach1

30-107 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 19 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru). W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

a. przedsiębiorcy i pracodawcy
b. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
c. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
d. partnerzy społeczni i gospodarczy
e. organizacje pozarządowe

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres wsparcia udzielonego na rzecz dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 może obejmować następujące działania:

a. tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z treścią RPO WM wsparcie może dotyczyć miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i w ramach instytucji dziennego opiekuna;

b. dostosowanie istniejących miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z treścią RPO WM wsparcie może dotyczyć miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i w ramach instytucji dziennego opiekuna;

Ponadto jedynie w ramach inicjatyw na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna możliwa jest:

c. organizacja działań informacyjno – promocyjnych dotyczących korzystania z tej formy opieki oraz pełnienia funkcji opiekuna (wyłącznie w połączeniu z innymi formami wsparcia).

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp. wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki) wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna

e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;

g) przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego;

h) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 (PDF 558 KB) do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania unijnego (EFS) wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 947 300,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (PDF 558 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 679 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (PDF 1 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 356 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (ZIP 3 MB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Działania 8.5 RPO WM 2014-2020 (PDF 484 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (ZIP 2 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) (ZIP 2 MB)

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej (PDF 707 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (PDF 579 KB)

Załącznik 11 Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie małopolskim (PDF 1 MB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wspierającego wdrażanie RPO WM na lata 2014-2020 (PDF 937 KB)

Załącznik 13 Standard usług projektu konkursowego realizowanego w ramach Działania 8.5 RPO WM 2014-2020 (pdf. 515 KB) (PDF 516 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 679 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (ZIP 2 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) (ZIP 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 10 (PDF 579 KB)do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają wnioskodawcom Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: pn. 8:00 – 18:00, wt.-pt. 8:00 – 16:00:

a) Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, dla mieszkańców powiatów: m. Kraków, krakowskiego, bocheńskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego oraz proszowickiego, fax 12 299 09 41, e-mail: fem@umwm.pl, Infolinia: (12) 616 06 16 Tel. (12) 616 06 26 Tel. (12) 616 06 36 Tel. (12) 616 06 46 Tel. (12) 616 06 56 Tel. (12) 616 06 66 Tel. (12) 616 06 76 Tel. (12) 616 06 86;

b) Punkt Informacyjny w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, dla mieszkańców powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, fax. 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl, Tel. (12) 616 03 91 Tel. (12) 616 03 92 Tel. (12) 616 03 93;

c) Punkt Informacyjny w Nowym Sączu ul. Wazów 3, 33-300 nowy Sącz, dla mieszkańców powiatów: m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego, fax. 18 442 25 11,e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl, Tel. (12) 616 03 71 Tel. (12) 616 03 72 Tel. (12) 616 03 73;

d) Punkt Informacyjny w Nowym Targu al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, dla mieszkańców powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego oraz suskiego, tel./fax. 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl, Tel. (12) 616 03 81 Tel. (12) 616 03 82 Tel. (12) 616 03 83;

e) Punkt Informacyjny w Tarnowie ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, dla mieszkańców powiatów: m. Tarnów, tarnowskiego, brzeskiego oraz dąbrowskiego, fax. 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl, Tel. (12) 616 03 61 Tel. (12) 616 03 62 Tel. (12) 616 03 63;

Linki

http://www.rpo.malopolska.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://wup-krakow.pl/