8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (1)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.11.2016 do 05.12.2016 Typ projektu nr 1 OZE: INWESTYCJE NA RZECZ EKOLOGII I OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH LGD - Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu kwiecień 20..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.11.2016 do 05.12.2016

Typ projektu nr 1 OZE: INWESTYCJE NA RZECZ EKOLOGII I OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH LGD – Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR), która jest dostępna na stronie:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 28.11.2016r. (godz.8.00) do 05.12.2016 r. (godz.15.00)

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

– 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFRR),wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna).

– wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

– wersji nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) wniosku o dofinansowanie(PDF i XML), wraz z następującymi załącznikami:

  • Analiza Wykonalności Projektu w formacie PDF,
  • uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLM).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są podmioty z obszaru działania LGD- Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się inwestycje na rzecz ekologii i OZE w gospodarstwach domowych znajdujących się na obszarze LGD N.A.R.E.W., w zakresie:

  • instalacje OZE w gospodarstwach domowych z wykorzystaniem energii słońca.

Na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach niniejszego ogłoszenia o naborze, wpierane będą wyłącznie projekty polegające na instalacji jednostek wytwarzana energii wykorzystujących energię słoneczną na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia , zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 – dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60 % z maksymalnej liczby 44 pkt.Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 27 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia – (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

534 745,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (PDF 980 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 153 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 711 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1.Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020;

2.Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r.

3.W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej,

Kontakt bezpośredni:

Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP

Elżbieta Zaleska, Tel: 85 6505104; 601890187 e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Linki

https://www.stowarzyszenienarew.org.pl

https://rpo.wrotapodlasia.pl