8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (10)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (10)

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.04.2017 do 10.05.2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD, NABÓR nr 6/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju..

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.04.2017 do 10.05.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD, NABÓR nr 6/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2: INWESTYCJE NA RZECZ EKOLOGII I OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH LGD N.A.R.E.W. na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ projektu nr 1 (OZE) OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-009/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR), która jest dostępna na stronie:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

w terminie od 25.04.2017r. (godz.8.00) do 10.05.2017 r. (godz.15.00).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia w terminie od dnia 25.04.2017r. od godz. 8.00 do dnia 10.05.2017r. do godz.15.00, do LGD N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi: – 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFRR),wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);

-wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

-wersji nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) wniosku o dofinansowanie(PDF i XML), wraz z następującymi załącznikami:

-Analiza Wykonalności Projektu w formacie PDF,

-uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są podmioty z obszaru działania LGD- Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej ((Dz. U. 2015, poz.2009). Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki: art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się inwestycje na rzecz ekologii i OZE w gospodarstwach domowych znajdujących się na obszarze LGD N.A.R.E.W., w zakresie: instalacje OZE w gospodarstwach domowych z wykorzystaniem energii słońca ( kolektory słoneczne).

Warunki szczegółowe

– energia cieplna wytworzona w kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej,

– nie dopuszcza się montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,

– nie ma konieczności posadowienia kolektorów słonecznych na dachu budynku mieszkalnego, jednak cała energia wyprodukowana przez urządzenia powinna być przeznaczona na potrzeby budynku mieszkalnego,

– wsparcie może być udzielone na rzecz budynków mieszkalnych, w tym budynków jednorodzinnych, które nie są administrowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia , zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 – dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze) (PDF 360 KB) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 44 pkt.Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 18 pkt.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

970 134,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (PDF 987 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 153 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 609 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020.

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Elżbieta Zaleska- Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP

Tel: 85 6505104; 601890187; e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Godziny pracy biura : pn-pt. 8.00 – 16.00

Linki

http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/

https://rpo.wrotapodlasia.pl/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/