8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (178)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (178)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.09.2020 do 12.10.2020 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 15/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 3. Pop..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.09.2020 do 12.10.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 15/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL OGÓLNY 3. Poprawa stanu infrastruktury w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.3. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu:typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali

w ramach

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-045/20

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2020-12-30

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

ul. Grodzieńska 1

16-100 Sokółka

Sposób składania wniosków

Wybór operacji do dofinansowania następuje w oparciu o wypełniony wniosek o dofinansowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami.Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 16 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 (EFRR) dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).,

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień ogłaszania naboru wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem/przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator- wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w sekcji: Dokumenty do pobrania, na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu składane są, w terminie określonym powyżej w:

a) wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wybierając w GWA2014 EFRR nr naboru w dotyczący przedmiotowego naboru; tj. RPPD.08.06.00-IZ.00-20-045/20. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

b) trzech egzemplarzach w wersji papierowej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały),

c) trzech egzemplarzach wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), na płytach CD/DVD lub PENDRIVE wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku i:

– oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (załącznik nr 10 do Ogłoszenia),

– Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności Projektu.

– uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xls).

W związku z opublikowaniem w dniu 28.04.2020 r. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej „Informacjio częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”w zakresie: „Zawiesza się stosowanie rozdziałów od 3 do 11” nie jest wymagane wykonanie analizy finansowej projektu w ramach niniejszego konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące częściowego zawieszenia stosowania wytycznych z dnia 10 stycznia 2019 r.w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/

Wersję papierową należy przygotować po wygenerowaniu wniosku w wersji elektronicznej.7. Złożenie wniosku następuje bezpośrednio w siedzibie LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4/II.5 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, obejmującej gminy: Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka, Szudziałowo; z wyłączeniem osób fizycznych. Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności.Wsparcie otrzymają w szczególności:

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
  • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typ projektu 9 – Rewitalizacja małej skali:

  • projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
  • projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
  • projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Uwaga:Operacja nie może dotyczyć wyłącznie remontu/modernizacji/przebudowy obiektu bez wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów grupy docelowej.

Uwaga:Operacja wpisująca się w typ projektu 9 – Rewitalizacja małej skali, musi zawierać analizę potrzeb, tj. analizę społeczno-gospodarczą i urbanistyczną sytuacji problemowych na rewitalizowanym obszarze, uwzględniającą m.in. diagnozę potrzeb i deficytów, trendów demograficznych, itp., ujętą w Studium Wykonalności/Analizie Wykonalności Projektu.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne kryteria wyboru operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji stanowiące Załącznik nr 13 Ogłoszenia, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40% z maksymalnej liczby 27 pkt.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 10,80 pkt.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.

Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 347 296,74 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (DOCX 310 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 111 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 789 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady rozpatrywania protestu określa § 18 i 19 „Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego”, stanowiącej załącznik nr 22 do Ogłoszenia.

W przypadku negatywnej oceny projektu dokonywanej przez IZ RPOWP, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu za zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Po wyczerpaniu etapu przedsądowego postępowania odwoławczego Wnioskodawca może wnieść skargę zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658 z późn. zm.). Skargę należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozpatrzonego protestu, bezpośrednio do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

ul. Grodzieńska 1

16-100 Sokółka

Linki

Strona główna

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/