8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (18)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (18)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.06.2017 do 16.06.2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD. NABÓR nr 11/2017/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska". Cel główny III. Rozwó..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.06.2017 do 16.06.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD.

NABÓR nr 11/2017/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska".

Cel główny III. Rozwój potencjału LGD. Cel szczegółowy III.2. Zachowanie i promowanie potencjału kulturowo-przyrodniczego LGD ze szczególnym uwzględnieniem środowiska życia mieszkańców obszaru LGD.

Przedsięwzięcie P-III.2.3. Dziedzictwo kulturowe LGD wsparciem potencjału turystycznego na operacje z zakresu:

typ projektu nr 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie określony

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka.

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru która jest dostępna na stronie:http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od. 01.06.2017 r. od godziny 8:00 do. 16.06.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Dokumenty pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie: instrukcja użytkownika GWA2014 – v. 4.0 (http://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1518), Instrukcja wypełniania wniosku EFRR – v.1.0.4 (http://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.3961) Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD „Puszcza Białowieska” w terminie od. 01.06.2017 r. od godziny 8:00 do. 19.06.2017 r. do godziny 15:00:

1) 3 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z wymaganymi załącznikami w tym:1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 20 do Ogłoszenia)

2) 3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.

3) 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) w formacie PDF i XML), wraz z załącznikami:- Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF,- uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLM).

4) Oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu o takim samym zakresie rzeczowym w ramach osi głównych.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 16.06.2017 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku do dnia 19.06.2017 r. do godziny 15:00 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

-organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,

– spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

– instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne)

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

– zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Wyposażenie obiektów kultury jest możliwe jeśli służy kultywowaniu dziedzictwa kulturowego materialnego lub niematerialnego.

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu. Nie przewiduje się wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 13 i 14 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 29 pkt. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji: 12 pkt.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

480 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki_udzielenia_wsparcia (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzor_wniosku_o_dofinansowanie (PDF 153 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzor_umowy_o_dofinansowanie (PDF 496 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek.

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" (http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

– pracownicy Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" ul. Parkowa 3 17-200 Hajnówka tel./faks: (85) 682 50 26; e-mail:biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl

Dyrektor Biura/Koordynator EFRR, Eugeniusz Kowalski tel. 780 130 200; e-mail:biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)

Linki

Ogłoszenie o naborze