8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (19)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (19)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.06.2017 do 16.06.2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD. NABÓR nr 10/2017/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" Cel główny II. Zrówno..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.06.2017 do 16.06.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD.

NABÓR nr 10/2017/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska"

Cel główny II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD.

Cel szczegółowy II.2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Przedsięwzięcie P-II.2.1. Wzrost potencjału turystycznego LGD.

na operacje z zakresu:

typ projektu nr 6: Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 (EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-018/17.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie ustalony

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru która jest dostępna na stronie:http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

w terminie od 01.06.2017 r. od godziny 8:00 do 16.06.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Dokumenty pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie:

instrukcja użytkownika GWA2014 – v. 4.0 (http://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1518), Instrukcja wypełniania wniosku EFRR – v.1.0.4 (http://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.3961)

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD „Puszcza Białowieska” w terminie od. 01.06.2017 r. od godziny 8:00 do. 19.06.2017 r. do godziny 15:00

1) 3 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z wymaganymi załącznikami w tym 1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 18 do Ogłoszenia)

2) 3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.

3) 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) w formacie PDF i XML), wraz z załącznikami:

– Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF,

– uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLM).

4) Oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu o takim samym zakresie rzeczowym w ramach osi głównych.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 16.06.2017 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku do dnia 19.06.2017 r. do godziny 15:00 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Decydujący będzie przedmiot działalności Wnioskodawcy, a nie forma prawna. Wsparcie otrzymają podmioty:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– podmiotywykonująceusługiużytecznościpublicznejnapodstawieumowyzawartejzJST,

– organizacje pozarządowe,

– partnerstwa ww. podmiotów.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 6:Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

– zakup i wdrożenie e-platform do zarządzania ruchem turystycznym,

W ramach niniejszego naboru dopuszcza się możliwość inwestycji w „twardą infrastrukturę”[1] w ograniczonym zakresie, wyłącznie jako element uzupełniający projektu. Warunkiem wsparcia będzie wykazanie przez beneficjenta, że inwestycje w taka infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów projektu oraz wynikają z analizy potwierdzającej niedostępność zasobów beneficjenta/partnera projektu.

W ramach projektu powinna powstać infrastruktura, tj. środek trwały lub wartość niematerialna i prawna zapewniająca społeczeństwu usługi w dziedzinie TIK, a ewentualne szkolenia podstawowe czy też specjalistyczne mogą być dodatkowym, uzupełniającym elementem finansowanym w ramach mechanizmu cross-financing.

Projekty polegające tylko na działaniach związanych ze szkoleniami i nie uwzględniające tzw. części twardej nie są możliwe do współfinansowania w ramach niniejszego naboru

[1] Inwestycje w infrastrukturę „twardą” rozumiane jako inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczną w zakresie wyłącznie sprzętu i wyposażenia instalowanego w istniejących obiektach wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi zapewniającymi poprawne i bezpieczne funkcjonowanie zakupionego sprzętu.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 14 i 15 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 32 pkt. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji: 15 pkt

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

130 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia

Warunki_udzielenia_wsparcia (PDF 956 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzor_wniosku_o_dofinansowanie (PDF 153 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzor_umowy_o_dofinansowanie (PDF 496 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r. Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 15 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" (http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

– pracownicy Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, tel./faks: (85) 682 50 26, e-mail:biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl

Dyrektor Biura/Koordynator EFRR, Eugeniusz Kowalski, tel. 780 130 200, e-mail:biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl

(w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)

Linki

NABÓR nr 10/2017/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska"